Skip to main content
E: info@benjamindiessen.nl  |  T: 013-7617622

Over Benjamin

Wat zijn we?

Wij zijn een ouderinitiatief, dat voor hun kinderen,  een groep jongeren die door diverse oorzaken ieder hun eigen beperkingen hebben in hun functioneren, een beschermde woonomgeving biedt met voldoende regelmaat, structuur en (24-uurs)begeleiding,  zo veel mogelijk op maat afgestemd op iedere bewoner.

Het is een woonvorm waarin alle bewoners (en dus ook hun ouders) gelukkig zijn. Benjamin is als woonvorm zelfvoorzienend. Dat wil zeggen wonen, zorg/ ondersteuning en financiën worden geregeld door het bestuur van de stichting in samenspraak met bewoners (of hun vertegenwoordigers) en het zorgteam, zodat de ouders hun zoon/dochter steeds meer los kunnen laten.

Wij bieden een woonvorm met een huiselijke sfeer, waarin iedere bewoner de ruimte heeft om zichzelf te zijn, met wederzijds begrip en respect voor ieders beperkingen. Belangrijk criterium is dat het klikt tussen de bewoners, maar zeker ook tussen de ouders. We proberen voor onze woonvorm een normale gezinssituatie na te bootsen, waarbij de bewoners als broers en zussen samen leven en het zorgteam structuur en begeleiding geeft.

Er zijn vaste ontmoetingsmomenten zoals gezamenlijke maaltijden en koffie/thee, en de bewoners leven naar de gezamenlijk opgestelde huisregels. (huishoudelijk regelement).

We zijn ons ervan bewust, dat we de krachten moeten bundelen, afspraken en financiële verplichtingen moeten nakomen samen met alle betrokken (externe) partijen om  het woongenot van onze kinderen voor de toekomst te garanderen.

Voor wie doen we dit?

Het gaat om 14 jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die door de aard van hun beperking vooral behoefte hebben aan structuur, regelmaat en een rustige en veilige woonomgeving. Aan geslacht, ras, geloof of geaardheid worden geen beperkingen gesteld, mits men zich kan verenigen met deze visie en past binnen de bestaande groep. De groep bestaat uit jongeren waarvoor de zorg varieert van intensieve 24-uurs zorg tot begeleiding in een vertrouwde georganiseerde thuisbasis (verticale groep).

Wonen

Na een zoektocht naar een geschikte locatie voor Benjamin zijn we uitgekomen bij “de Nieuwe Eenhoorn”, dat we als stichting huren van Woningcorporatie Leystromen uit Rijen. Bewoners huren hun appartement van stichting Benjamin Wonen. Op de, voor Diessen historisch belangrijke, plaats waar ooit een klooster stond is eind jaren ’80 dit project gebouwd. Het was destijds een prestigieus vernieuwend seniorenproject wat landelijke aandacht trok. Het nonnenklooster is dus verdwenen, maar de zorgfunctie is gebleven.

Wooncorporatie Leystromen heeft de Eenhoorn grondig verbouwd en de nu 11 (en in 2025 12) geschakelde appartementen zijn aangepast voor de bewoners van Benjamin en gecompleteerd met een grote huiskamer, een keuken en andere noodzakelijke ruimten. Het overige gedeelte van de Eenhoorn is in gebruik genomen door de dorpscoöperatie Wij-wel en de SND (Senioren Netwerk Diessen, voorheen KBO). Zij bieden activiteiten aan senioren als het ‘Huiskamerproject’, een dagbesteding voor (dementerende) ouderen en diverse (eet)activiteiten voor de leden. Al deze gebruikers van de Eenhoorn tezamen sluiten naadloos aan bij het sociale karakter van wooncorporatie Leystromen.

Omwille van de veiligheid van de bewoners is Benjamin een gesloten gemeenschap zonder openbare ingang en met een afgesloten tuin.

Zorg en begeleiding

Het zorgteam bestaat uit vaste, betrokken en zich verantwoordelijk voelende medewerkers die een gedifferentieerd zorgpakket bieden. Het team ondersteund door vrijwilligers:

  • Het team heeft als taak te zorgen voor een balans tussen individuele wensen van de bewoners en het belang van de groep (gezinswonen).
  • Het zorgteam biedt niet alleen de “technische” zorg, waaronder (intensieve) 24-uurszorg maar richt zich daarnaast op de pedagogische en persoonlijke ontwikkeling en groei van de bewoners, door ze te helpen en begeleiden in het dagelijks functioneren binnen de groep.
  • Het zorgteam adviseert de bewoners en overlegt met ouders en bestuur. Iedere bewoner heeft een vaste persoonlijk begeleider die regelmatig contact houdt met de ouders. (de driehoek)
  • Er is een team dat werkt op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het zorgteam heeft plezier in het bieden van een thuisbasis voor de bewoners en het bevordert hun ontwikkeling overeenkomstig de visie van Benjamin.